Samenwerking voor Smart Energy Hub Lorentz

07-04-2023 | Nieuws

Afbeelding 1: De afsluiting van bijeenkomst Energietransitie Lorentz (v.l.n.r.: Doeko Hekstra, René Lemein, Ruurd Wuestman, Bert Strijker, Martijn Pijnenburg en Thomas Pesiwarissa)

Sinds november vorig jaar zijn Thomas Pesiwarissa en Bert Strijker van Transitiemakers regisseurs voor de beoogde smart energy hub op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk. Dat zijn zij in opdracht van Bedrijvenkring Harderwijk en provincie Gelderland. Het project maakt bovendien deel uit van het Versnellingsprogramma Smart Energy Hubs van Oost NL.

Bijeenkomst Energietransitie Lorentz

Deze week vond de bijeenkomst Energietransitie Lorentz plaats op het gemeentehuis van Harderwijk. Ruim 70 aanwezigen uit het bedrijfsleven werden meegenomen in een veelzijdig programma. Er werd ingegaan op netcongestie, individuele oplossingen voor bedrijven en bovenal collectieve kansen – waaronder een smart energy hub.

De urgentie voor oplossingen is hoog. De gevolgen van netcongestie, zowel voor teruglevering als levering, belemmeren economische doelstellingen en verduurzamingstrajecten. Veel bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen energie terugleveren aan het elektriciteitsnet en er worden zelfs panden gebouwd die vooralsnog geen aansluiting kunnen krijgen voor de levering van energie. De noodzaak voor collectieve actie werd benadrukt. “Met alleen meer kabels en onderstations gaan we het niet redden. We zullen het energiesysteem samen slimmer moeten inrichten”, aldus René Lemein van netbeheerder Liander.


Afbeelding 2: René Lemein van Liander licht netcongestie en toekomstige oplossingen toe

Dat de bedrijven op Lorentz gezamenlijk aan de slag willen, is duidelijk. “Kunnen we morgen dan beginnen?”, klonk uit de zaal. Ook Erwin Bruinink, voorzitter van van Bedrijvenkring Harderwijk, en wethouder Martijn Pijnenburg benadrukten dat het tijd is voor actie en dat we alleen samen verder kunnen komen.

En we gaan ook aan de slag.

Regisseurs

Als regisseurs hebben Thomas en Bert een aanjaagfunctie in de ontwikkeling van een smart energy hub. De regisseurs zorgen voor lokaal eigenaarschap en werken een gezamenlijke route uit met alle stakeholders. Vervolgens sturen ze het proces richting de realisatie van de hub. Thomas:

“Deze rol is precies waar Transitiemakers voor staat. Verbinden, samenwerken en complexe transities omzetten in een heldere route met concrete acties. Het is mooi om met een grote groep bedrijven en andere partijen nauw samen te werken aan slimme oplossingen.”

Bij elke stap in het proces brengen de regisseurs verschillende belangen samen en schakelen zij met partijen die een rol spelen. De bedrijven staan daarin centraal, maar ook andere partijen zijn cruciaal. Denk bijvoorbeeld aan de netbeheerder, de gemeente, de omgevingsdienst, het waterschap, de energiecoöperatie en verschillende leveranciers van technische oplossingen. De regisseurs zijn de spin-in-het-web en verzamelen de bouwstenen voor een aantrekkelijke businesscase.


Afbeelding 3: Thomas licht het concept Smart Energy Hub toe

Vervolgstappen

De bijeenkomst was een belangrijke stap om de bedrijven op Lorentz en andere stakeholders te informeren, te betrekken en te enthousiasmeren voor de mogelijkheden van samenwerking. De komende tijd worden namelijk verschillende stappen gezet:

  • Virtueel lokaal energiesysteem Lorentz III
    Op Lorentz III, een deelgebied van het bedrijventerrein, wordt binnenkort de haalbaarheid van een virtueel lokaal energiesysteem onderzocht. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Rethink Zero en Lyv, die gezamenlijk zorgen voor een energiemanagementsysteem en energiehandelsplatform. Het doel is om het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten zodat er meer ruimte ontstaat voor duurzame opwek, uitbreiding en verduurzaming van gevestigde bedrijven en elektriciteitsaansluitingen voor nieuwe bedrijven.
  • Opvolging energiescans
    In de periode 2017-2018 zijn verspreid over Lorentz bij 150 bedrijven energiescans uitgevoerd. Energiecoöperatie Endura volgt deze scans op en gaat langs bij de deelnemende bedrijven. Het doel is om deze bedrijven te helpen bij het realiseren van verduurzamingsmaatregelen. Samen met Transitiemakers wordt gekeken naar collectieve kansen en uitdagingen die binnen het kader van de smart energy hub opgepakt kunnen worden.
  • Verkenning waterstof
    In eerder onderzoek is gebleken dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Waterschap Vallei en Veluwe, gevestigd op Lorentz, kansrijk is voor verschillende smart energy hub-functies. Zo zijn er mogelijkheden voor (grootschalige) opwek van windenergie, het verduurzamen van het energie-intensieve zuiveringsproces en zelfs conversie van elektriciteit naar groene waterstof. Het Waterschap verkent de komende tijd samen met Transitiemakers en Endura de behoefte van waterstof onder de bedrijven in de omgeving. Bij een positieve inventarisatie wordt de RWZI mogelijk een waardevolle bouwsteen van de beoogde smart energy hub.


Afbeelding 4: Bouwstenen en oplossingsrichtingen voor een Smart Energy Hub

Zo worden er nieuwe activiteiten opgestart maar wordt er ook voortgebouwd op wat de bedrijvenkring en andere betrokken partijen al hebben bereikt. Met een gezamenlijk doel, goede samenwerking en afstemming tussen (deel)projecten werken we aan een toekomstbestendig Lorentz.

Meer informatie

Benieuwd naar de ontwikkelingen? De komende tijd volgen meer updates. Wil je nu al meer weten over het project en onze rol? Neem contact met ons op!

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen