Wat we doen

Regie in transities

Wij geloven dat transities pas echt werken wanneer deze tot stand komen door samenwerking, eigenaarschap en draagvlak. Als gebiedsregisseurs brengen we de juiste partijen bij elkaar en stellen we hen in staat om eigenaar te zijn van de transities die gemaakt moeten worden. We zorgen we voor een heldere route met concrete acties. Zo maken we samen succesvolle transities.

Energie

Van energiebesparing tot energiehub

Bedrijven zijn al druk bezig met de energietransitie en worden nog meer gestimuleerd door de hoge energieprijzen en de behoefte aan onafhankelijkheid van externe factoren. We moeten naar een fossielvrij energiesysteem en dat vraagt om zowel individuele maatregelen als maatregelen in het gebied. Transitiemakers stelt ondernemers in staat eigenaar te zijn van de energietransitie op hun bedrijventerrein en zorgt voor afstemming tussen individuele verduurzamingstrajecten en het verduurzamingstraject van het gebied. Als gebiedsregisseurs brengen we partijen, middelen en oplossingen bij elkaar en bieden we handelingsperspectief in het nemen van (investerings)besluiten.

Mobiliteit & transport

 Van laadpaal tot waterstoftankstation

De manier waarop we onszelf en goederen verplaatsen moet schoner en slimmer. Ook op en rondom bedrijventerreinen, waar dagelijks honderden mensen komen werken en vrachtwagens af en aan rijden. De transitie naar duurzame mobiliteit en transport heeft invloed op zowel de individuele bedrijven als het gebied. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende elektriciteitsvraag door alle laadpalen, de behoefte aan ruimte of de realisatie van een waterstoftankstation. Transitiemakers brengt partijen bij elkaar om samen te werken. Met een goede afstemming tussen individuele en collectieve plannen kunnen problemen worden voorkomen en kansen worden benut.

Groenblauw

Van groene gevel tot waterbuffer

De transitie naar “groenblauwe bedrijventerreinen” gaat over het aanpassen van bedrijventerreinen om te kunnen omgaan met onder andere hittestress, wateroverlast en droogte. Ook onderwerpen als biodiversiteit en lokale compensatie van CO2-uitstoot vallen onder dit thema. Groenblauwe bedrijventerreinen hebben een positief effect op de omgeving, maar bieden ook andere voordelen voor bedrijven. Zo helpt een gezonde en fijne werkomgeving bijvoorbeeld bij personeelswerving en kan die het ziekteverzuim verminderen. Transitiemakers maakt mogelijkheden voor individuele bedrijven en het gebied inzichtelijk en begeleidt de stakeholders naar realisatie.

Een greep uit onze projecten

Impact op lokaal, regionaal en landelijk niveau

4

Peelerpark & Messchenveld, Assen

Op bedrijventerreinen Peelerpark & Messchenveld voeren we onze gebiedsgerichte aanpak “Bedrijventerreinen in Transitie” uit. Samen met alle stakeholders, van ondernemers tot en met gemeente en netbeheerder, werken we aan een breed gedragen uitvoeringsprogramma waarin verduurzamingstrajecten van bedrijven en het verduurzamingstraject van het gebied op elkaar zijn afgestemd. En terwijl we dat doen, ondersteunen we bedrijven al bij concrete verduurzamingsstappen!

De Wieken, Hoogeveen

Op een deel van bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen hebben we een verkenning uitgevoerd naar de kansen en uitdagingen voor collectieve en gebiedsgerichte verduurzaming. Daarbij is gekeken naar zowel de fysieke omgeving als de sociale omgeving. Op die manier is niet alleen een beeld geschetst van de kansen en uitdagingen voor verduurzamingsmaatregelen in het gebied, maar ook van het draagvlak voor collectieve actie.

Energieregisseur, Deventer

In Deventer zijn we als Energieregisseurs actief. Vanuit deze rol ontzorgen we bedrijven bij het verduurzamen van hun pand, van planvorming tot en met realisatie. We inventariseren de huidige situatie, bespreken de gewenste situatie en werken een passend stappenplan uit. Vervolgens coördineren we de uitvoering van het stappenplan om tot concrete resultaten te komen.

Lerend netwerk toekomstbestendige bedrijventerreinen, Gelderland

In Gelderland hebben we als kwartiermaker het fundament gelegd voor een lerend netwerk van stakeholders van bedrijventerreinen. Op basis van dit fundament kunnen de initiatiefnemers en de stakeholders het netwerk verder uitbouwen, van elkaar blijven leren en samenwerken voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Versnellingsteam Toekomstbestendige Werklocaties, Overijssel

Provincie Overijssel beoogt een versnellingsteam dat bedrijvencollectieven en gemeenten ondersteunt bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijventerreinen. Transitiemakers levert de trekkers van dit versnellingsteam. Zij stellen het team samen, identificeren kansrijke projecten en organiseren de benodigde ondersteuning in de vorm van kennis en/of middelen.

Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland

We zijn mede-initiatiefnemer van het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland. Het programma richt zich op het begeleiden en verbinden van partijen, projecten en initiatieven om de verduurzamingsambities en klimaatdoelstellingen te behalen. Ook zal het programma een rol spelen in de ontwikkeling van innovatie, beleid en tools. Het programma stelt partijen in staat zelf de verduurzaming op bedrijventerreinen te trekken.

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE!

Samen met andere partijen heeft Transitiemakers inmiddels al twee keer het webinar Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE! georganiseerd. Het webinar geeft praktische handvatten voor de verduurzaming van bedrijventerreinen en biedt veel ruimte voor kennisuitwisseling. Ook het vieren van successen en netwerken staan centraal in de webinars.

Leergang Medewerkers Economische Zaken

Stichting CLOK organiseert jaarlijks een leergang voor Medewerkers Economische Zaken en Accountmanagers Bedrijven van gemeenten. Transitiemakers heeft voor deze leergang de module Energiepositieve Werklocaties ontwikkeld. Hierin wordt het thema uitvoerig behandeld en wordt met deelnemers op interactieve wijze gekeken naar de rollen die zij kunnen vervullen.

Leidraad EDB35

Provincie Drenthe heeft de doelstelling om binnen het provinciale programma “Energieneutrale Bedrijventerreinen Drenthe 2035” een leidraad te kunnen aanbieden waarmee lokale stakeholders stappen kunnen zetten in de verduurzaming van hun bedrijventerreinen. Transitiemakers werkt mee aan de leidraad door kennis en ervaring in te brengen.

5

Gebiedsgerichte aanpak

Hoe individuele en collectieve verduurzaming elkaar kunnen versterken

Het verduurzamen van bedrijventerreinen kent vele belangen en thema’s. Elk bedrijf heeft zijn eigen verduurzamingsopgave, maar het bedrijventerrein als geheel ook. Er zijn kansen en uitdagingen die individuele bedrijven niet zelfstandig kunnen oppakken. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige energieopslag en klimaatadaptatie, maar ook netcongestie.

Met onze gebiedsgerichte aanpak verduurzamen we bedrijventerreinen mét alle stakeholders. We stemmen verduurzamingstrajecten van individuele bedrijven en het verduurzamingstraject van het bedrijventerrein op elkaar af. Zo weet elke stakeholder waar hij of zij aan toe is, worden uitdagingen integraal opgepakt en kunnen kansen optimaal benut worden!

Met de gebiedsgerichte aanpak van Transitiemakers wordt onder andere:

  • in kaart gebracht welke kansen en uitdagingen er zijn
  • de beste route naar een toekomstbestendig bedrijventerrein bepaald en uitgewerkt
  • een organisatie voor de uitvoering opgezet
  • een financieringsmodel voor de organisatie en de uitvoering uitgewerkt
  • en vooral concreet gewerkt aan verduurzaming!

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!