Nieuws: Verkenning naar een Versnellingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen afgerond

15-09-2021 | Nieuws

Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen is door TNO, Transitiemakers en Stichting CLOK de laatste maanden gewerkt aan de verkenning voor een landelijk ‘Versnellingsprogramma voor verduurzaming bedrijventerreinen’. In dit versnellingsprogramma werken publieke en private partijen samen om bedrijventerreinen te enthousiasmeren en te faciliteren in het realiseren van de verduurzaming van het bedrijventerrein en de daarop gevestigde bedrijven.

Deelnemen aan het versnellingsprogramma? Partijen die betrokken zijn bij de verduurzaming van bedrijventerreinen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Jeroen Bosma (j.bosma@clok.nl) of Ruben Schutte (ruben@transitiemakers.nl).

Het versnellingsprogramma draait om de stakeholders van de verduurzaming op bedrijventerreinen. Zij zijn degene die het doen. Daarom stond in de verkenningsfase de consultatie met de stakeholders centraal. Ruim 50 lokale en regionale partijen hebben bijgedragen aan de verkenning. Zowel private als publieke organisaties hebben hun wensen, behoeften en problemen kenbaar gemaakt, maar ook wat zij willen bijdragen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. Onder andere provincies en gemeenten, bedrijvencollectieven en belangenorganisaties, omgevingsdiensten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen juichen de komst van een landelijk versnellingsprogramma toe. Met energiebesparing op bedrijventerreinen kan jaarlijks minimaal 0,9 Megaton CO2 worden bespaard op aardgasverbruik en 1,7 Megaton CO2 besparing in combinatie met aardgasvrij maken (bron: CBS). Dat levert een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstelling in de utiliteitsbouw, zelfs als het programma gedeeltelijk succesvol is in de uiteindelijk gerealiseerde besparing.

Hoge drempel

Nog te vaak is de drempel om verduurzamingsmaatregelen te nemen op bedrijventerreinen hoog: grote investeringen, bureaucratie, ontbrekende expertise of gewoonweg geen duidelijke stimulans. Bovendien is het voor veel maatregelen een voorwaarde dat de bedrijven op een terrein samenwerken als een collectief: maatregelen worden een realistisch streven als bedrijven de mogelijkheid hebben om kosten te delen en kleine partijen kunnen uit het collectief volume en voordeel halen. Het versnellingsprogramma treedt daarin op als bruggenbouwer en kan door het delen van kennis en ervaringen en het ondersteunen van de bedrijven op deze manier ondernemers ontzorgen, zodat de energietransitie wordt versneld.

Van individueel naar collectief

Het versnellingsprogramma wil bestaande initiatieven faciliteren om nog efficiënter en gerichter ondersteuning te kunnen bieden. Door daarnaast lokale partijen te ondersteunen, in de regio te verbinden en nationaal samen te werken, wordt een klimaat gecreëerd waarin bedrijventerreinen makkelijker en sneller een bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren. Een van de onderdelen van het versnellingsprogramma is een op te richten koepelorganisatie die zich richt op het centraal organiseren van kennisborging, het vraaggestuurd ondersteuning bieden en het oplossen van gemeenschappelijke knelpunten.

Centrale organisatie voor kennis, ondersteuning en knelpunten

De koepelorganisatie verhoudt zich tot alle partijen die een rol spelen in de verduurzaming. Lokale stakeholders, zoals bedrijvencollectieven, parkmanagers en gemeenten, moeten in staat worden gesteld om de verduurzaming te trekken. Ook moeten regionale partijen en (versnellings)initiatieven de lokale stakeholders op hun eigen wijze goed kunnen ondersteunen. Het versnellingsprogramma wil daarom ook afstemming en coördinatie van de bestaande programma’s en initiatieven bieden, zodat deze efficiënter en gerichter ingezet kunnen worden.

Subsidie ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het belang van de verduurzaming van bedrijventerreinen wordt onderschreven door onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In december 2020 heeft BZK de subsidie verstrekt voor de verkenningsfase van het Versnellingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen.

Hoe nu verder?

Het komende halfjaar wordt ingezet om samen met de lokale en regionale stakeholders kwartier te maken om het momentum hoog te houden en een organisatie in te richten om het versnellingsprogramma uit te voeren. De zogenaamde kwartiermakersfase wordt momenteel in samenspraak met BZK vormgegeven. Wilt u de zelfstandige samenvatting of de volledige eindrapportage van de verkenningsfase ontvangen? Wilt u zich aansluiten bij het versnellingsprogramma? Neem dan contact met ons op!

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen